Chow Fun or Mei Fun


60. Roast Pork Chow Fun or Mei Fun 7.95
60a. Chicken Chow Fun or Mei Fun 7.95
61. Beef Chow Fun or Mei Fun 8.75
61a. Shrimp Chow Fun or Mei Fun 8.75
62. Vegetables Chow Fun or Mei Fun 7.25
63. House Special Chow Fun or Mei Fun 9.25
64. Singapore Style Mei Fun 9.25